Odoslaním odkazu prostredníctvom nášho kontaktného formulára prípadne odoslaním svojich kontaktných údajov bez textu odkazu potvrdzujete, že ste dovŕšili 16 rokov a ako dotknutá osoba udeľujete súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých v kontaktnom formulári: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo spoločnosti  ACCURATIO, s. r. o., so sídlom J. Murgaša 4168/1, 903 01 Senec, IČO: 45 570 256, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 65432/B ako prevádzkovateľovi. Tieto údaje sú potrebné na to, aby sme Vás mohli kontaktovať.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na účel kontaktovania Vás na kontaktné údaje uvedené v kontaktom formulári. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov na účel kontaktovania Vás, je tento súhlas.

Tento súhlas sa udeľuje po dobu 6 mesiacov od jeho udelenia.

Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, prípadne na zákonnosť spracovania osobných údajov na inom právnom základe.

Vaše osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania, ani profilovania.

Spoločnosť ACCURATIO, s. r. o., si Vás týmto dovoľuje informovať o Vašich právach. Máte právo:

  • požiadať nás o prístup k Vašim údajom. Na základe Vašej žiadosti Vás teda budeme informovať o účele spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté, o tom ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje, o Vašom práve podať sťažnosť dozornému orgánu, o tom, či vykonávame automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania. Toto právo na prístup pre Vás však znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame.
  • požiadať nás o opravu údajov, ktorými už disponujeme. Pokiaľ zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplne informácie, môžete nás požiadať, aby sme vykonali opravu takýchto údajov.
  • požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov. V rozsahu, v akom už nebudú potrebné Vaše údaje na účely, pre ktoré sme ich spracovali, ako sme informovali vyššie, prípadne pokiaľ už na ich spracovanie nebudeme mať zákonné oprávnenie, bude vykonané ich vymazanie,
  • požiadať nás, aby sme obmedzili spracovanie Vašich údajov. V určitých prípadoch nás môžete požiadať o dočasné prerušenie spracovania údajov, prípadne o ich zachovanie po dobu dlhšiu než je potrebné, ak by ste to potrebovali,
  • odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený,
  • požadovať prenos Vašich osobných údajov. Keď naše oprávnenie na spracovanie Vašich údajov vznikne na základe Vášho súhlasu či na právnom základe plnenie zmluvy, môžete nás požiadať o prenosnosť svojich osobných údajov. To znamená, že budete mať právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, aby ste ich mohli priamo poskytnúť inému subjektu, a to vždy, keď to bude technicky možné,
  • požadovať neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. V zmysle zákona máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania bolo voči vám neúčinné. Naša spoločnosť však nevykonáva s Vašimi údajmi tieto operácie.
  • podať sťažnosť dozornému orgánu vo veci ochrany vašich osobných údajov, a to konkrétne v podmienkach Slovenskej republiky – Úradu na ochranu osobných Slovenskej republiky.

PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Všetky Vaše práva k osobným údajom si môžete u nás uplatniť zaslaním žiadosti na emailovú adresu: accuratio@ccuratio.sk alebo na korešpondenčnú adresu: J. Murgaša 4168/1, 903 01 Senec. Na uvedených adresách nás môžete kontaktovať aj v prípade otázok týkajúcich sa osobných údajov.

Informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk