Našimi spokojnými zákazníkmi sú spoločnosti a podnikatelia z týchto odvetví

Zdravotníctvo/všeobecné lekárstvo, psychoterapia a lekárne

Poskytovali sme poradenstvo pri predaji významnej siete lekární na Slovensku.

Zakladali sme spoločnosti pre lekárske a psychoterapeutické ambulancie.

Vedieme účtovníctvo všeobecným lekárom a psychoterapeutom.

Zdravý životný štýl/koučing a výživové poradenstvo

Zakladali sme spoločnosti pre poradcov zaoberajúcich sa výživovým poradenstvom a osobnostným rozvojom.

Vedieme účtovníctvo koučom a výživovým poradcom.

Šport/ športovci, športové kluby a zväzy

Poskytovali sme služby projektového manažmentu pri implementácii SAP v jednom z najväčších športových zväzov na Slovensku.

Vedieme účtovníctvo športovcom, športovým klubom a spoločnostiam zameraným na šport, reklamu a marketing v športe.

Stavebníctvo/výroba nábytku, montážne a stavebné práce

Poskytovali sme projektový manažment pri upgrade IS pre stavebnú spoločnosť.

Vedieme účtovníctvo pre spoločnosti zaoberajúce sa výrobou nábytku, montážnymi a stavebnými prácami na Slovensku a v rámci EU.

Poľnohospodárstvo a obchod/SHR, družstvá, obchod s agrokomoditami

Poskytovali sme poradenstvo pri predaji významného poľnonákupu a siete skladovacích kapacít zahraničnému investorovi na Slovensku. Na strane predávajúcich sme radili pri predaji veľkoobchodníka s agrokomoditami. Poskytovali sme projektový manažment pri výbere IS pre sieť poľnonákupov.
Vedieme účtovníctvo pre samostatne hospodáriacich roľníkov a poľnohospodárske spoločnosti.

Potravinárstvo/výroba džúsov, nealko a alko nápojov, vína

Na strane predávajúcich sme radili pri predaji pekární a mraziarní.

Poskytovali sme služby projektového manažmentu pri implementácii IS BARIS v jednom z najväčších podnikov na výrobu nealko nápojov na Slovensku.

Vedieme účtovníctvo výrobcom vína, ne/alkoholických nápojov.

Obchod/maloobchod a veľkoobchod, obchodné spoločnosti

Vedieme účtovníctvo spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú maloobchodom a veľkoobchodom s vínom a poľnohospodárskymi produktami.

Poradenské služby/investičné spoločnosti a správa nehnuteľností

Poskytovali sme projektový manažment pri výbere IS pre správcovskú spoločnosť.

Vedieme účtovníctvo spoločnostiam prenajímajúcim bytové aj nebytové priestory.